ความแตกต่างระหว่าง แบตเตอรี่รถยนต์ชนิดเติมน้ำกลั่น(Conventional) ที่ทั่วไปนิยมเรียกกันว่าแบตฯน้ำ และแบตเตอรี่รถยนต์ชนิดพร้อมใช้ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่น(Maintenance Free) หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่าแบตฯแห้ง มีดังนี้

หัวข้อความแตกต่าง แบตเตอรี่บนิดเติมน้ำกลั่น(Conventional) หรือแบตน้ำ แบตเตอรี่ชนิดพร้อมใช้ไม่ต้องดูแล(Maintenance Free) หรือแบตแห้ง
1. การดูแลน้ำกลั่น ต้องคอยหมั่นดูแลน้ำกลั่นเป็นประจำทุกๆ 1-2 สัปดาห์ต่อครั้ง ไม่ต้องดูแลน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน หรือสำหรับแบตแห้งบางรุ่นที่มีช่องเปิดได้ อาจจะคอยดูระดับน้ำกรดประมาณ 3-5 เดือนครั้งก็ได้ เพื่อยืดอายุและประสิทธิภาพการใช้งานของแบตเตอรี่ หรือจะไม่ดูแลเลยก็ได้
2. กำลังไฟ แอมป์ (Ah) มีกำลังไฟแอมป์ที่น้อยกว่า มีกำลังไฟแอมป์ที่สูงกว่า
3. ค่า CCA มีค่า CCA ที่น้อยกว่า มีค่า CCA ที่สูงกว่า
4. การระบายของน้ำกรดเมื่อใช้งานแบตเตอรี่ การระบายของไอน้ำกรดออกมามากกว่า ทำให้เกิดคราบสกปรกมากกว่า ระบบการจัดการการระบายของไอน้ำกรดที่มีประสิทธิภาพมากกว่า ทำให้การระบายของน้ำกรดน้อยกว่า ทำให้เกิดคราบสกปรกที่แบตเตอรี่น้อยกว่า
5. อาการเมื่อสตาร์ทไม่ติดหลายๆ ครั้ง ถ้าสตาร์ทหลายๆ ครั้งติดต่อกันโดยไม่ได้น้ำรถออกไปวิ่ง จะทำให้ไฟในแบตเตอรี่หมดได้ ถ้าสตาร์ทหลายๆ ครั้งติดต่อกัน ไฟในแบตเตอรี่จะหมดเช่นกัน แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้สักระยะนึง จะมีกำลังไฟขึ้นมาบ้าง อาจจะพอสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อีก
6. อาการเมื่อแบตเตอรี่เสีย จะเริ่มมีอาการให้รู้ล่วงหน้านาน และหลายครั้ง จะมีอาการบ่งบอกให้รู้ล่วงหน้าน้อย
7. สำหรับรถติดแก๊ส LPG, NGV เหมาะกับรถยนต์ที่ติดแก๊ส เพราะมีการระบายที่ดีกว่า รถยนต์ที่ติดแก๊สห้องเครื่องจะมีความร้อนสูงมาก มีการระบายได้น้อยกว่า จึงไม่เหมาะกับรถยนต์ที่ติดแก๊สซึ่งมีความร้อนสูงมาก
8. ราคา มีราคาที่ถูกกว่า

มีราคาที่แพงกว่า